தமிழக அரசு வெளியிட்ட GROUP 4 Exam Free Government Material PDF | Previous Year PDF

தமிழக அரசு வெளியிட்ட GROUP 4 Exam Free Government Material PDF | Previous Year PDF

 

 • TNPSC Study Materials, Model Question Papers Pdf File Download: Good news for the watchers of TNPSC Portal. Correspondingly, Today we are sharing review material as far as very much been aware TNPSC Exams for the get-together Moreover, Each detail introduced here is ready by taking data from the attestations of TNPSC Exam Specialists. At the same time we have accumulated these PDF records from Tamil Nadu PSC Groups open on the web based media. In this manner, We trust these PDF Materials are important to just for TNPSC Group Exams. Download TNPSC Study Material by tapping on joins. TNPSC Group 1, Group 2, Group 2A, Group 4, VAO, and Other Tamil Nadu Exams Study Materials download Below 
 • 👉நடப்பு நிகழ்வுகள் 
 • 👉இந்திய அரசியலமைப்பு 
 • 👉வரலாறு 
 • 👉புவியியல் 
 • 👉அறிவியல் 
 • 👉பொது அறிவு Qus 
 • 👉கணிதம் 
 • 👉இந்திய தேசிய இயக்கம் 
 • 👉வேதியல் 
 • இவை அனைத்தும் அடங்கிய வினா விடைகள் PDF தொகுப்பாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. 
 • Download செய்து கொள்ள இங்கே Click செய்யவும்.

 

Years Name Of Question Paper PDF Links
2018 General Tamil Click Here
2018 General English Click Here
2018 General Studies Click Here
2016 General Tamil Click Here
2016 General English Click Here
2016 General Knowledge Click Here
2014 General Tamil Click Here
2014 General English Click Here
2014 General Knowledge Click Here
2013 General Tamil Click Here
2013 General Knowledge Click Here
2012 General Tamil Click Here
2012 General English Click Here
2012 General Knowledge Click Here
2011 General Tamil Click Here
2011 General Knowledge Click Here

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button