தமிழக அரசு வெளியிட்ட GROUP 4 Exam Free Government Material PDF | Previous Year PDF

தமிழக அரசு வெளியிட்ட GROUP 4 Exam Free Government Material PDF | Previous Year PDF

20210829 215123

 

 • TNPSC Study Materials, Model Question Papers Pdf File Download: Good news for the watchers of TNPSC Portal. Correspondingly, Today we are sharing review material as far as very much been aware TNPSC Exams for the get-together Moreover, Each detail introduced here is ready by taking data from the attestations of TNPSC Exam Specialists. At the same time we have accumulated these PDF records from Tamil Nadu PSC Groups open on the web based media. In this manner, We trust these PDF Materials are important to just for TNPSC Group Exams. Download TNPSC Study Material by tapping on joins. TNPSC Group 1, Group 2, Group 2A, Group 4, VAO, and Other Tamil Nadu Exams Study Materials download Below 
 • 👉நடப்பு நிகழ்வுகள் 
 • 👉இந்திய அரசியலமைப்பு 
 • 👉வரலாறு 
 • 👉புவியியல் 
 • 👉அறிவியல் 
 • 👉பொது அறிவு Qus 
 • 👉கணிதம் 
 • 👉இந்திய தேசிய இயக்கம் 
 • 👉வேதியல் 
 • இவை அனைத்தும் அடங்கிய வினா விடைகள் PDF தொகுப்பாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. 
 • Download செய்து கொள்ள இங்கே Click செய்யவும்.

 

YearsName Of Question PaperPDF Links
2018General TamilClick Here
2018General EnglishClick Here
2018General StudiesClick Here
2016General TamilClick Here
2016General EnglishClick Here
2016General KnowledgeClick Here
2014General TamilClick Here
2014General EnglishClick Here
2014General KnowledgeClick Here
2013General TamilClick Here
2013General KnowledgeClick Here
2012General TamilClick Here
2012General EnglishClick Here
2012General KnowledgeClick Here
2011General TamilClick Here
2011General KnowledgeClick Here

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button